Parmair Ilmanvaihto Oy:n yleiset toimitus-, huolto ja sopimusehdot

1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT

1.1. Näitä yleisiä toimitus-, huolto- ja sopimusehtoja sovelletaan Parmair Ilmanvaihto Oy:n (jäljempänä ”Parmair”) ja asiakkaan (jäljempänä ”Asiakas”) väliseen sopimukseen, jossa näihin yleisiin toimitus-, huolto- ja sopimusehtoihin on viitattu tai joiden osaksi nämä yleiset toimitus-, huolto- ja sopimusehdot ovat muutoin tulleet.

1.2. Kaikki suulliset sopimukset ovat mitättömiä. Kaikki muutokset tai lisäykset näihin toimitus-, huolto- ja sopimusehtoihin on sovittava kirjallisesti, jotta ne olisivat päteviä.

1.3. ”Laite” tarkoittaa laitetta, joka on Parmairin tai sen päämiehen valmistama sekä Parmairin näiden yleisten toimitus-, huolto- ja sopimusehtojen perusteella toimittamia varaosia ja tarvikkeita.

1.4. ”Ohjelmisto” tarkoittaa Parmairin näiden yleisten toimitus-, huolto- ja sopimusehtojen perusteella ylläpitämän tai tukeman Laitteen käyttöohjelmistoa siihen liittyvää ohjainta. Ohjelmisto-määritelmä ei käsitä eivätkä näiden yleisten toimitus-, huolto- ja sopimusehtojen mukaisten Palvelujen piiriin kuulu asiakaskohtaisesti sovitetut tai muutetut Ohjelmistot eivätkä kolmannen osapuolen ohjelmistoja.

1.5. ”Palvelu” tarkoittaa sopimuksessa määriteltyä huolto-, ylläpito-, laitetuki-, asennus-, konsultointi-, koulutus- ja/tai muuta asiantuntijapalvelua.

1.6. ”Toimituspäivä” tarkoittaa päivää, jolloin Parmair on suorittanut loppuun asennustyön määritystensä mukaisesti tai jos Asiakas asentaa Laitteen, päivää, jolloin ao. Laite on luovutettu Asiakkaan hallintaan.

2. TOIMITUS, ASENNUS JA TOIMITUKSEN HYVÄKSYMINEN

2.1. Tilaukseen kohdistuvat huomautukset ja muutokset ilmoitettava viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen toimitusta. Muutokset puhelimitse 044 359 8172 tai sähköpostitse myynti@parmair.com.

2.2. Parmair toimittaa Laitteet sovittuna toimitusaikana tai, jos toimitusaikaa ei ole määritelty, kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen voimaantulosta. Palvelujen alkamis/suoritusajankohta sovitaan erikseen. 

2.3. Laitteen toimitukseen sisältyy yksi kopio Laitteen sen hetkistä ohjeaineistoa. Käyttöohjeet ovat suomen kielellä.

2.4. Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, Laitteiden toimitusehto on vapaasti Parmairin varastossa Forssassa. Kuljetuskustannukset (rahti ja vakuutus) Parmairin varastosta toimituspaikkaan Parmair veloittaa kulloinkin voimassaolevien veloitusperusteidensa mukaisesti. 

2.5. Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, Asiakas vastaa Laitteen asentamisesta, jolloin toimitus katsotaan tapahtuneeksi, kun Laite on toimitettu Asiakkaalle. Asiakkaalla on oikeus tilata erikseen Parmairilta asennuspalvelua niille Laitteille, joiden asennus on Asiakkaan vastuulla. Tällöin Parmair tarjoaa asennuspalvelua kulloinkin voimassa olevien ehtojensa ja veloitusperusteidensa mukaisesti. Mikäli Parmair vastaa Laitteen asentamisesta, toimitus katsotaan tapahtuneeksi, kun Parmair on suorittanut loppuun asennustyön määritystensä mukaisesti. 

2.6. Jos asennus on sovittu Parmairin tehtäväksi, (a) Asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan saattaa Laitteen käyttöympäristö asianmukaiseen kuntoon hyvissä ajoin ennen sovittua toimitusajankohtaa huomioiden esimerkiksi vapaa kulku asennuspaikalle, ilmanvaihtokanavat, sähkötöiden valmistelu sekä Laitteen vaatima lattian kantavuus; (b) Parmairilla on oikeus yhteisesti sovittavana ajankohtana tarkastaa käyttöympäristö ennen sovittua asennuspäivää; ja (c) Asiakkaan tulee järjestää Parmairille pääsy asennustiloihin yhteisesti sovittavana ajankohtana asennuksen tekemiseksi.

2.7. Laitteen asiakaskohtainen sovittaminen asiakasympäristöön ei kuulu toimitukseen tai Parmairin suorittamaan Laitteen asennukseen ja Parmair tekee ne erikseen kirjallisesti sovittaessa tuntihintaveloituksella kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti.

2.8. Mikäli ei ole kirjallisesti sovittu erillisestä hyväksymistestistä, Asiakkaan tulee tehdä Laitteen vastaanottotarkastus seitsemän (7) päivän kuluessa Toimituspäivästä. Asiakkaan on viivytyksettä ilmoitettava Parmairille kirjallisesti toimituksessa havaitsemistaan virheistä tai puutteista. Laitteen toimitus katsotaan hyväksytyksi, (a) kun Asiakas on nimenomaisesti hyväksynyt toimituksen; tai (b) kun Parmair on korjannut Asiakkaan vastaanottotarkastuksen tai hyväksymistestin aikana kirjallisesti raportoimat hyväksymisen estävät virheet ja puutteet; tai (c) jos Asiakas ei tee kirjallista huomautusta hyväksymisen estävästä virheestä tai puutteesta seitsemän (7) päivän kuluessa Toimituspäivästä; taikka (d) jos Asiakas ottaa kyseisen Laitteen käyttöön.

2.9. Sellaiset puutteet tai viat, jotka eivät olennaisesti haittaa Laitteen käyttämistä, eivät ole esteenä toimituksen hyväksymiselle, mutta Parmair on velvollinen ilman aiheetonta viivytystä korjaamaan ne takuun puitteissa.

2.9.1. Parmairilla on oikeus käyttää Laitteiden asennukseen ja huoltoon asianmukaisen koulutuksen saanutta kolmatta osapuolta.

3. HINNAT JA MAKSUEHDOT

3.1. Yleistä

3.1.1. Ellei Palvelulle tai Laitteelle ole sovittu sopimuksessa tai muutoin hintaa, noudatetaan kulloinkin voimassa olevan Parmairin hinnaston mukaista hintaa.

3.1.2. Mikäli Palvelu tehdään Asiakkaan tilauksesta Varsinaisen asennuksen ulkopuolella, Parmairilla on oikeus veloittaa voimassa olevan hinnastonsa mukaiset lisät. Parmairilla on oikeus myös veloittaa lisäkustannukset, jotka aiheutuvat Asiakkaan antamista vääristä tiedoista tai muusta Asiakkaasta johtuvasta syystä.

3.1.3. Parmairilla on oikeus veloittaa Asiakkaalta lisämaksuja kuten matkakuluja, ylityökorvauksia tai muita palvelumaksuja Palveluista, jotka suoritetaan Asiakkaan pyynnöstä normaalin työajan ulkopuolella tai sopimukseen sisältymättömänä työnä.

3.2. Arvonlisävero ja muut julkiset maksut; maksuehdot

3.2.1. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, sopimuksessa mainittuihin hintoihin sisältyvät sopimuksen allekirjoituspäivänä voimassa olevat viranomaisten määräämät julkiset maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa. Mikäli viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu joko säädösmuutosten tai verotuskäytännön muuttumisen takia, Laitteiden ja Palvelujen hinnat muuttuvat vastaavasti.

3.2.2. Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päiväyksestä ja viivästyskorko korkolain mukainen.

3.2.3. Parmairilla on oikeus veloittaa suorittamattomasta maksuerästä aiheutuneet muistutus- ja perintäkulut.

3.2.4. Mikäli Asiakkaan maksusuoritus on viivästynyt yli kolmekymmentä (30) päivää erääntymispäivästä, Parmairilla on oikeus ilman vastuuseuraamuksia pidättyä suorituksestaan, kunnes Asiakas on suorittanut kaikki erääntyneet maksunsa Parmairille.

4. OMISTUS- JA KÄYTTÖOIKEUS SEKÄ VAARANVASTUU

4.1. Omistusoikeus Asiakkaan ostamaan Laitteeseen siirtyy Asiakkaalle, kun Laitteen ostohinta on kokonaisuudessaan maksettu Parmairille.

4.2. Vaaranvastuu Laitteista siirtyy Asiakkaalle, kun asianomainen Laite on luovutettu Asiakkaan hallintaan tai toimitettu Asiakkaan tiloihin.

4.3. Ennen kuin Parmair on saanut Laitteesta täyden maksun, Asiakas (a) ei saa siirtää Laitetta tai sallia sitä siirrettävän sen sijoituspaikasta Parmairin tietämättä; (b) pitää Laitteen hyvässä kunnossa ja täydellisenä vakuuttaen sen täydestä arvostaan; sekä (c) sitoutuu olemaan tekemättä siihen muutoksia ilman Parmairin kirjallista suostumusta ja sallii Parmairin tarkastaa Laitteen.

5. TAKUU

5.1. Ellei toisin kirjallisesti sovita, Parmair antaa Laitteille tässä kohdassa 5 sovitun takuun. Muiden kuin Laitteiden osalta Laitteiden takuuajat ja muut takuuehdot määräytyvät niiden valmistajan takuuehtojen mukaan. Takuu koskee Laitteita vain muuttamattomassa muodossa. Takuu koskee vain Asiakasta.

5.2. Parmair takaa, ettei Laitteessa esiinny materiaalista, rakenteesta tai valmistuksesta aiheutuvia vikoja. Ellei toisin kirjallisesti sovita, takuuaika on kaksikymmentäneljä (24) kuukautta Laitteen toimituspäivästä. Parmair korjaa viallisen Laitteen tai sen osan tai komponentin, josta Asiakas on takuuaikana viivytyksettä kirjallisesti ilmoittanut. Asiakkaan on ilmoitettava ja tarvittaessa osoitettava, kuinka vika ilmenee. Laitteiden takuukorjaukset Parmair tekee Asiakkaan luona Suomessa, ellei toisin ole sovittu. Vian korjaamiseksi Asiakkaan on asetettava korjattava Laite Parmairin käyttöön tarvittavaksi ajaksi Parmairin normaalina työaikana. Korjaaminen voi tapahtua myös toimittamalla Asiakkaalle korvaava laite. Jos takuukorjaus tehdään Parmairin luona, Asiakkaan on toimitettava Laite Parmairin toimipisteeseen Suomessa korjausta varten. Laitteen takuukorjaukseen toimittamisesta ja palauttamisesta aiheutuvat kulut maksaa Parmair, jos vika kuuluu takuun piiriin.

5.3. Takuu taikka takuuaikana tai sen jälkeen annettava huolto- tai ylläpitopalvelu ei kata Laitteen normaalia kulumista eikä Laitteen tarvikkeita, muuttamista, kunnostamista tai Laitteen siirtämistä eikä sellaisen vian tai virheen korjausta taikka varaosan vaihtamista, joka on aiheutunut (a) ulkoisesta syystä kuten onnettomuudesta, sähkö- tai ilmastointihäiriöstä, ukkosvauriosta, tulipalosta tai vesivahingosta; (b) Laitteen virheellisestä käytöstä tai Asiakkaan huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä Laitteen käyttöä, huoltoa tai puhdistusta koskevien ohjeiden noudattamisessa; (c) muun kuin Parmairin toimittamasta laitteesta, alkuperäisistä suodattimista tai varaosista taikka tekemästä Laitteen muutoksesta tai korjauksesta; (d) laiminlyönnistä Laitteen käyttöohjeiden tai ympäristövaatimusten noudattamisessa.

5.4. Mikäli todetaan, ettei Asiakkaan ilmoittama vika tai virhe kuulu takuun piiriin, Parmairilla on oikeus veloittaa vian ja virheen etsimisestä ja paikallistamisesta voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti. Parmairilla on lisäksi oikeus veloittaa Asiakasta sellaisesta takuuseen kuulumattoman vian tai virheen korjaamisesta, jonka tekemisestä on sovittu.

5.5. Parmairin vastuu Laitteen vioista ja virheistä rajoittuu tämän kohdan 5 mukaisten takuuvelvoitteiden täyttämiseen. Takuun päättymisen jälkeen Parmairin vastuu Laitteen vioista ja virheistä rajoittuu mahdollisen huolto- tai ylläpitosopimuksen velvoitteisiin.

6. ESTEELLISYYS

6.1. Parmair ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Epidemia/pandemia, joka estää konkreettisesti suoritusvelvoitteen täyttämisen katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi. Myös konkurssi, lakko ja muu vastaava toiminnan keskeyttämiseen johtava toimenpide katsotaan esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

6.2. Parmairin alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta.

Hei,
ilmoita tässä

puuttuva suodatin.

Ilmoita tietosi alle

tai koita vielä hakua?